CRONOLIVE-RGB copy

Software voor het volledig beheer van
inschrijvingen en tijdregistratie op evenementen

 

Problem retrieving data from Twitter

Privacy Policy

 1. Wie wij zijn
  1. “Wij”, “ons” of “onze” betekent Cronolive, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 31. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.
  2. Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of de contactpersoon zoals hieronder aangeduid.
  3. Onze website, (https://cronolive.be), is eigendom van Cronolive en wordt beheerd en gehost door Sidekick NV. Voor verdere informatie, verwijzen wij naar artikel 5 van deze Privacy Policy.
  4. Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.
  5. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:
   1. Per e-mail: naar info@cronolive.be, ter attentie van de Data Protection Officer;
   2. (b) Per post: naar
    Cronolive t.a.v. DPO
    Veldkant 31
    B-2550 Kontich

  Deze Privacy Policy werd laatst geüpdatet op (21.02.2022).

 2. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verzamelen
  1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.
  2. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:
   1. Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon. Uw e-mailadres zal ook worden opgenomen in onze database voor het versturen van onze nieuwsbrief en het verstrekken van informatie betreffende evenementen, seminaries e.d.m.
   2. Indien u ons een spontane sollicitatie opstuurt, of indien u reageert op een vacature, dan kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om u verder op de hoogte te houden aangaande de stand van zaken m.b.t. uw sollicitatie of we kunnen uw gegevens bewaren voor het aanleggen van een wervingsreserve, dit aangezien wij steeds op zoek zijn naar samenwerkingen met mensen die hun carrière willen boosten of op een andere manier een opportuniteit zien.
   3. Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.
   4. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van oet het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.
  3. Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:
   1. Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven) of andere bijlage(n) zoals bijv. CV’s. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
   2. Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.
  4. De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens is
   1. Contractuele grond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de afgemaakte afspraken in onze overeenkomst.
   2. Toestemming. We hebben deze ondubbelzinnige en expliciete toestemming gekregen. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.
   3. Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, nl. het supporteren van onze website en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.
  5. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.
 1. Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering
  1. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk is om een specifiek doeleinde te behartigen en zullen maximaal 1 jaar worden bewaard. Tenzij een langere termijn  noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Bij een langere termijn zullen wij steeds uw toestemming vragen.
  2. Door het insturen van uw CV en/of andere persoonsgegevens via het contactformulier of via e-mail gaat u akkoord dat uw gegevens zullen worden bijgehouden en doorgegeven aan onze verbonden vennootschappen met het oog op het vinden van een opportuniteit, passende functie of vacature. Deze gegevens zullen maximaal worden bewaard zoals bepaald in de met u gesloten samenwerkingsovereenkomst of indien wij geen passende functie voor u zouden vinden voor een periode van 5 jaar om u eventueel alsnog te contacteren in het kader van onze wervingsreserve, tenzij u zich hiertegen zou verzetten.
  3. Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.
  4. Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.
 1. Uw rechten als individu
  1. Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.
  2. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.
  3. Recht op inzage
   1. In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.
   2. U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.
  4. Recht op verbetering
   1. Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.
  5. Recht op gegevenswissing / vergetelheid
   1. Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,  heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
    1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
    2. U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
    3. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
    4. Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;
   2. Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,
    1. Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
    2. Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
    3. Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
    4. Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
    5. Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  6. Recht op beperking van de verwerking
   1. U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:
    1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een perdiode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
    2. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
    3. Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
    4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.
   2. Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:
    1. Met uw toestemming;
    2. Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
    3. Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
    4. Om redenen van openbaar belang.
   3. Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.
  7. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit.
   1. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doe naan de rechten en vrijheden van anderen.
   2. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.
  8. Recht van bezwaar.
   1. U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:
    1. De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
    2. De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
   2. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.
   3. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.
  9. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
   1. Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact(at)apd-gba.be.
 1. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
  1. Om onze website aan te bieden, werken wij met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende dienstverleners:
   1. Hostingprovider: Sidekick NV, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 33A, met ondernemingsnummer 0669.636.926:
   2. Datacenter via: Totaaldomein B.V. handelend onder de naam Neostrada gevestigd aan Reaalhof 64, 8232VS in Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 50033425 en online te bezoeken via https://www.neostrada.nl, https://www.neostrada.nl/privacy-verklaring.html
  2. Indien u een klant ben van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers waarmee we gecontracteerd hebben om u diensten aan te bieden. Indien een leverancier bent van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan onze klanten om u te contacteren.
  3. Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
  4. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder dat dit eerder werd overeengekomen. Onze website maakt gebruik van sociale media plug-ins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanalen. Deze sociale media kanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, Vimeo en Pinterest. Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.
  5. Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):
   1. Facebook: http://facebook.com/about/privacy;
   2. Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
   3. LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;
   4. Twitter: http://twitter.com/privacy;
   5. Google+: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/;
   6. Vimeo: https://vimeo.com/privacy;
 1. Doorgifte van persoonsgegevens
  1. Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.
  2. Wij verzekeren dat een doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land zal gebeuren met inachtneming van de nodige garanties.
  3. U gaat akkoord met de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land.
 1. Cookies
  1. Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy.
 1. Aanpassingen aan de privacy policy 
  1. Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.

Cookie Policy

 1. Wie wij zijn
  1. In dit Cookiebeleid betekent “wij”, “ons” of “onze” Cronolive, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 31. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website: https://cronolive.be.
  2. Aangezien onze Website gebruik maakt van “cookies”, willen wij u informeren over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken en welke cookies onze dienstverleners gebruiken en hoe u cookies kunt beheren en blokkeren.
  3. Als u vragen, problemen of klachten heeft over dit cookiebeleid of over ons gebruik van cookies of als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact opnemen met onze privacyafdeling:
   1. Per e-mail: naar info@cronolive.be, ter attentie van de Data Protection Officer;
   2. (b) Per post: naar
    Cronolive t.a.v. DPO
    Veldkant 31
    B-2550 Kontich

  Deze Cookie Policy werd laatst geüpdatet op (21.02.2022).

 2. Cookies?
  1. Wat zijn Cookies?
   1. Cookies zijn kleine stukjes data die een website aan uw browser vraagt om op te slaan op uw computer, laptop of mobiel apparaat wanneer u een website of bepaalde pagina’s van die specifieke website bezoekt. De cookie stelt die website in staat om uw handelingen of voorkeuren in de loop van de tijd te “onthouden” en toe te passen bij volgende bezoeken, bijvoorbeeld uw voorkeurstaal.
   2. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar de cookie vandaan komt, hoe lang de cookie op uw apparaat blijft staan (de vervaldatum) en een waarde die meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer is.
   3. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen strikt noodzakelijke cookies en andere cookies.
   4. De strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, bijvoorbeeld voor de beveiliging van onze Website en de toegankelijkheid ervan. Op grond van de geldende wetgeving zijn wij niet verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van dergelijke cookies.
   5. Een verder onderscheid op basis van de categorie kan worden gemaakt op basis van het specifieke doel van de cookie. Voor elk van deze categorieën (tenzij ze strikt noodzakelijk zijn) zullen we uw toestemming vragen
  2. Cookies kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën
   1. Permanente cookies en sessiecookies: De taak van een permanente cookie is om de webbrowser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan de Website, terwijl de taak van een sessiecookie is om de webbrowser te herkennen tijdens het bezoek aan de Website. Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het einde van elke sessie verwijderd.
   2. First Party Cookies en cookies van derden: First Party cookies worden door de Website zelf geplaatst. Cookies van derden worden door andere websites dan onze Website geplaatst. Dit gebeurt wanneer onze Website elementen van andere websites bevat, zoals social media plug-ins of advertenties die op onze Website worden geplaatst.
   3. Prestatiecookies en functionele cookies: prestatiecookies houden in de gaten hoe de bezoeker de Website gebruikt. Dit stelt de websitebeheerder in staat om de inhoud en het gebruiksgemak van de Website aan te passen en te optimaliseren (bijvoorbeeld: hoeveel mensen de verschillende pagina’s op de Website hebben bezocht en welke taal het meest populair is onder onze bezoekers). Functionele cookies zijn cookies die uw voorkeuren onthouden wanneer u de Website gebruikt, zoals de door u gekozen taal, en die de Website gebruiksvriendelijker maken en uw gebruikerservaring verbeteren.
   4. Cookies zullen niet altijd persoonsgegevens bevatten, maar kunnen wel informatie bevatten die kan leiden tot uw identificatie, in welk geval een dergelijke cookie als persoonsgegevens zal worden behandeld. Voor zover een cookie als persoonsgegevens kan worden beschouwd, is ons Privacybeleid van toepassing. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten kunt u vinden in de Privacy Policy.
  1. Welke cookies gebruiken wij?
   1. Strikt noodzakelijke cookies: Deze zijn nodig voor de werking van onze website. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die het mogelijk maken om in te loggen. Voor deze cookies is geen toestemming nodig.
    Naam Categorie Doel Bewaartermijn
    wordpress_[hash] WordPress om de authenticatiegegevens bij het inloggen op te slaan. sessie
    wordpress_logged_in_[hash] WordPress om aan te geven wanneer u bent ingelogd en wie u bent. sessie
    wp-wordpress_test_cookie WordPress om te controleren of de cookies zijn ingeschakeld in de browser om de gebruikers een passende gebruikerservaring te bieden. sessie
    wp-settings-{time}-[UID] WordPress om de weergave van uw admin-interface en de front-end van de website aan te passen. 1 jaar
    wp-wpml_current_language WordPress Taal 1 dag
   2. Andere cookies: Deze cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals eerder vermeld in dit Cookiebeleid. Voor deze cookies is uw toestemming nodig.
    Naam Categorie Inhoud Bewaartermijn
    _ga Google Analytics GA1.2.1939543873.1632993358 2 jaar
    _gid Google Analytics GA1.2.1344150598.1645432433 2 jaar
  2. Cookies gebruikt door onze partners
   1. Onze website maakt gebruik van social media plugins. Deze social media partners maken gebruik van cookies van derden. De volgende social media partners worden gebruikt: [Twitter, Facebook, Google+ en YouTube]. We verwijzen naar artikel 5 van de Privacy Policy voor de manier waarop we deze social media plugins gebruiken. Voor uw informatie zullen we u ook de links naar het relevante cookiebeleid geven:
    1. Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies;
    2. Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
    3. Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/;
    4. YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.
    5. Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
    6. LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;
  3. Beheer en blokkering van cookies
   1. Bij een bezoek aan de Website wordt de bezoeker (door middel van een pop-up) geïnformeerd welke cookies door ons worden gebruikt en vragen wij de bezoeker toestemming voor het gebruik van elk van de cookies. U kunt ten allen tijde cookies beheren of verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser, waardoor u sommige of alle cookies kunt weigeren, met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies, aangezien deze cookies essentieel zijn voor de bezoeker om de Website en de functies ervan te kunnen bekijken. Het uitschakelen van cookies beperkt de service die wij kunnen bieden en kan uw gebruikerservaring beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan leiden tot het handmatig aanpassen van de voorkeuren bij elk bezoek aan onze Website.
   2. Voor meer details over het controleren en/of verwijderen van cookies, bezoek de pagina die overeenkomt met uw browser voor meer informatie:
    1. Chrome;
    2. Safari;
    3. Internet Explorer;
    4. Firefox;
    5. Opera;
    6. rand;
    7.  of bezoek, http://aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
 1. WIJZIGINGEN IN HET COOKIE POLICY
  1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Policy. De meest recente versie van deze Cookie Policy kan worden geraadpleegd op onze website.

Services

 • e

  Inschrijven

  Online en dag inschrijvingen met B-EID, lidkaarten (koppelingen ledenbestanden van AKTIVIA en VWF)
  Uitgebreide controle van het inschrijvingsformulier

  + Geen lege of onvolledige formulieren
  + Controle van de correcte adressen (postcodes van West Europa, straten in België)
  + Controle op geldige emailadressen
  + Controle op geldige geboortedatums

  Automatisch uitnodigingen per email versturen naar deelnemers.

  Deelnemers worden geinformeerd per email over de status van hun inschrijving (na inschrijving, betaling, toekennen startnummer)

  Afhandelen van de inkomende betalingen (CODA bestand, FORTIS rekening uittreksels)

  Geen dubbele inschrijvingen

 • }

  Tracking/Tijdregistratie

  Registratie op verschillende controle punten

 • 4

  Rapportering

  Rapportering met exports naar Excell

  Statistieken voor organisatie (leeftijd, geslacht, disciplines, geografisch, …)

  Prestatie overzicht van de verschillende evenementen voor de deelnemers

 • V

  Getuigschriften

  Deelnemers kunnen hun getuigschrift van deelname downloaden, eventueel met tussentijden op de controlepunten

 • b

  Feedback

  Feedback van de deelnemers door online enquêtes

Kalender

Evenementen ondersteund door Cronolive

Datum Evenement Locatie Organisator
18/6/2022Marche de l'Eau d'Heure SilenrieuxLES GODASSES DE FRAIRE
18/6/202225e Ledeganck-Madoutocht EekloWANDELCLUB REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE
18/6/2022Lupulus Walk HouffalizeTrailwalk.be
18/6/202215e Zeehaven Brugge Wandeling Zeebrugge (Brugge)BRUGSE METTEN WANDELCLUB
18/6/202225e Batjestocht TorhoutVZW DE NACHT
18/6/2022Zomerwandeling HammeWSV 'T HOEKSKEN HAMME
18/6/2022De Putter PutteKWB SCHRIEK
18/6/2022Marche des Bois Leval-TrahegniesLES TATANES AILÉES EPINOIS
18/6/2022Tocht der 7 Heerlijkheden LommelMILIEU  
18/6/2022Zachte Landing SteenokkerzeelHOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL VZW
18/6/202240e Marche de jour RetinneNOIR ET BLANC - ROMSÉE
19/6/2022De Klingse Bostochten - Memorial Etienne D'Hooghe De Klinge (Sint-Gillis-Waas)WANDELCLUB GASTHOFSTAPPERS SINT-GILLIS
19/6/2022ሀB0 Zegeltjestocht herdenking Johan Dierckx Itegem (Heist-op-den-Berg)WSV IVAS
19/6/202222e Hondenwandeling De Natte Neuzen Lombardsijde (Middelkerke)SPOETNIKSTAPPERS
19/6/2022Poelbergtocht TieltWATEWYSTAPPERS
19/6/202239e Zomertochten PuursWVK PUURS HOME
19/6/202231e Hoppetocht OpwijkWSV DE HOPBELLETJES OPWIJK
19/6/202232e Haverlotocht Assebroek (Brugge)DE HAVERLOSTAPPERS
19/6/2022Gouden Caroluswandeling - De Groene Lus Rijmenam (Bonheiden)WANDELCLUB OPSINJOORKE MECHELEN
19/6/2022Wandelzoektocht LedeWSV GEZELLIGE BLOMMES
19/6/202233e Aardbeientocht Minderhout (Hoogstraten)DE NOORDERKEMPEN HOOGSTRATEN
19/6/202236e Vlaamse Koutertochten Z꿾lare (Lochristi)KONINKLIJK FEESTCOMITE OOSTEINDE
19/6/20224e Hageventocht NeerpeltDOMMELTRIPPERS
19/6/2022Marche Nationale F.F.B.M.P. SpaCOMITÉ PROVINCIAL DE LIÈGE
19/6/2022Zomertocht BierbeekDEN ENGEL LEUVEN VZW
19/6/2022WalkOn Summer HouffalizeWSVL ﻞratieleden
20/6/202211e Rondom De Vosseslag BredeneWSV DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE VZW
20/6/2022Marche de la Jeunesse Leval-TrahegniesLES TATANES AILÉES EPINOIS
21/6/2022Aviflorawandeltocht - Einde-examentocht IngelmunsterAVIFLORASTAPPERS
21/6/2022 tot 24/6/2022Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié • ArdenneMarche Européenne du Souvenir et de l'Amitié
22/6/2022Zilverbergstatietocht Rumbeke (Roeselare)'T WANDEL VOETJE
22/6/202242e Wandeltwagse van Het Gielsbos Gierle (Lille)WSV BEEKAKKERS
22/6/2022Marche Napoléon FleurusLES WISTITIS SU'L VOY
23/6/2022Vijvertocht Kuringen (Hasselt)DE RAKKERS
23/6/202242e Wandeltwagse van Het Gielsbos Gierle (Lille)WSV BEEKAKKERS
25/6/2022Peerdevisschers Walk Oostduinkerke (Koksijde)Trailwalk.be
25/6/2022Vlaamse Ardennentocht Schorisse (Maarkedal)WANDELCLUB OP STAP DOOR NUKERKE
25/6/202211e Doffense Zomertocht OlenWC GEDOVIBA VZW
25/6/2022Kristoffeltocht Oostham (Ham)TORENVRIENDEN
25/6/202242e Marche d'été Bassilly (Silly)MARCHEURS DE LA SYLLE - BASSILLY
25/6/2022Internationale Wandertage « Rund um Hauset » HausetMICKY MÄUSE HAUSET
25/6/202231e Marche des DjoyBs HodyLES DJOYBS D'À TULTAY
25/6/2022Guldensporentochten AvelgemDE WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT
25/6/2022Marche au temps des moissons BalâtreLES SPIROUS DE JEMEPPE S/SAMBRE
25/6/2022Paardenvisserstocht Oostduinkerke (Koksijde)WTC NIEUWPOORT
25/6/2022Groenendaltocht Schelderode (Merelbeke)POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE
26/6/2022Vakantietocht Kortrijk-Dutsel (Holsbeek)W.S.V. HOLSBEEK
26/6/2022Marche des Vacances WardinLES BALADINS DE WARDIN
26/6/2022Internationale Wandertage « Rund um Hauset » HausetMICKY MÄUSE HAUSET
26/6/202247e Voettocht der Vlasstreek Sint-Denijs (Zwevegem)Wsk Marke vzw
26/6/20222e Marche El Ballade des Hauts Pays ElougesEL BOTTINE QUI BIQUE DE DOUR
26/6/2022Eenhoorntocht OostburgW.V. VOOR DE WIND
26/6/202239e Marche des Meuniers Zétrud-LumayLES MEUNIERS
26/6/202214e Meersentocht Schellebelle (Wichelen)WANDELCLUB DE SCHOOIERS WICHELEN VZW
26/6/2022Piet Van Aken-tocht Terhagen (Rumst)DE KLEITRAPPERS
26/6/2022Kristoffeltocht Oostham (Ham)TORENVRIENDEN
26/6/202229e Rondeputtocht Hertsberge (Oostkamp)PASAR OOSTKAMP
26/6/202214e Wijtschotduvelstocht SchotenWIJTSCHOTDUVELS
26/6/202231e Marche des DjoyBs HodyLES DJOYBS D'À TULTAY
27/6/2022Zomertocht HeersAVIAT
28/6/202218e Hooitocht DeerlijkDE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE
29/6/20224e Marche de Pré-vacances Mortier (Blégny)MORTIER C'EST L'PIED
30/6/2022Berkentocht Molenstede (Diest)VOS SCH꿾N
30/6/202215e Midweektocht WaasmunsterDURMESTAPPERS
2/7/2022Kikbeektocht Opgrimbie (Maasmechelen)DE HEIKREKELS
2/7/2022Euraudax Gent Gentbrugge (Gent)EURAUDAX BELGIE
2/7/202231e Promenade au Pays de Quintine - 50 km au Pays de Quintine Wodecq (Ellezelles)LES TROUVÈRES CLUB DE MARCHE
2/7/2022Kersentocht - Trofee Harten Vijf ZoutleeuwVZW WANDELKLUB HALEWIJN
2/7/2022Kermistocht Moerbrugge (Oostkamp)VZW VREDESEILANDEN
2/7/2022Valkenierstocht ArendonkOP STAP ZWALM
2/7/202245e Marche Internationale des Frontières Winenne (Beauraing)LES PANARDS WINENNOIS
2/7/2022Marche de Longue Distance HuyMARCHEURS DU CHÂTEAU VERT DE HUY
2/7/202223e Dreventocht Deurle (Sint-Martens-Latem)WND DE NATUURVRIENDEN DEINZE
3/7/202250. Internationale Volkswandertage HünningenEIFELER WANDERVEREIN HÜNNINGEN-뀍CLLINGEN
3/7/2022Walk De Haan De HaanDE HANESTAPPERS
3/7/2022Marche de Longue Distance HuyMARCHEURS DU CHÂTEAU VERT DE HUY
3/7/2022Voettocht te Lauwe Lauwe (Menen)DE 12 UREN VAN LAUWE
3/7/202234e Zomertocht Sint-Maria-Lierde (Lierde)CSC LIERDE
3/7/2022Zomertocht tussen Lane en IJse Ottenburg (Huldenberg)IJSETRIPPERS
3/7/202248e Marche des Vacances RichelleLA RICHELLOISE
3/7/20224e Runners' Lab Walk Classic LokerenReynaertstappers VZW
3/7/2022André Vanoppentocht Eksel (Hechtel-Eksel)DE ANJERTRIPPERS
3/7/2022Vlaams-Brabant Wandelt - Twee Getentocht ZoutleeuwVZW WANDELKLUB HALEWIJN
3/7/2022Marche Forestière - Boswandeltocht BertogneLES MARCHEURS DE L'OURTHE ET DU LAVAL
3/7/2022Huttentocht MeerhoutDE VREDEZONEN
3/7/202227e Pottebrekers-Panoramatocht HeuvellandWANDELCLUB 'DE WESTHOEKSTAPPERS'
3/7/202245e Marche de l'A.M.I. Hamme-Mille (Beauvechain)AMICALE MARCHEURS IN퀌9PENDANTS
3/7/2022Wolfsheuveltocht - Walk 2 Gether-tocht WuustwezelSINT MICHIELSTAPPERS
3/7/202231e Promenade au Pays de Quintine - Challenge interclubs ACHO Wodecq (Ellezelles)LES TROUVÈRES CLUB DE MARCHE
3/7/2022Kloentocht RoeselareDSF - Kloenstappers
3/7/20229e Marche des Châteaux Forchies-la-MarcheLES TRꀌENE-SAVATES MONTIGNIES S/SAMBRE
3/7/202245e Marche Internationale des Frontières Winenne (Beauraing)LES PANARDS WINENNOIS
3/7/202242e Wolventocht MeiseWSV'T FLUITEKRUID WOLVERTEM
3/7/202250. Internationale Volkswandertage 뀏CllingenEIFELER WANDERVEREIN HÜNNINGEN-뀍CLLINGEN
4/7/2022Vakantietocht Beverst (Bilzen)WSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
5/7/2022Grensparkwandeling - 25e Jubileumuitgave LommelMILIEU  
6/7/202223e Marche de la Fraise Wépion (Namur)LES SPITANTS DE NAMUR ASBL
6/7/2022Vakantietocht Overpelt (Pelt)DE BOKKENRIJDERS
6/7/2022Rondom Ternat TernatWANDELCLUB KRUIKENBURG
6/7/2022Zomertocht Betekom (Begijnendijk)DE BOLLEKENS
7/7/2022Euraudax Kapellen MolEURAUDAX BELGIE
8/7/202228e Barbecuetocht WervikWervikse Wandelsport Vereniging vzw
9/7/202226e Marche des Trois Sources Grand-HalletLES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET
9/7/2022Wandelhappening Aan de IJzer DiksmuideWANDELCLUB DIKSMUIDE
9/7/2022Hoevewandeling Wiekevorst (Heist-op-den-Berg)DE WIEKEVORSTSE STAPPERS
9/7/202219e Breydel en De Coninck-wandeltocht Sint-Andries (Brugge)BRUGSE METTEN WANDELCLUB
9/7/2022Adriaan Brouwertochten OudenaardeHANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE
9/7/202250e Marche Internationale MalmedyMALMÉDY - MARCHE
9/7/2022Abdijwandeling GrimbergenSINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER
9/7/2022Tielt Zomert Kanegem (Tielt)WATEWYSTAPPERS
9/7/2022Marche des Cousses MorialméLES BERGEOTS
10/7/202222e Gaverstocht HarelbekeWSV DE BRIGANDTROTTERS
10/7/202226e Marche des Trois Sources Grand-HalletLES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET
10/7/202246e Zomertocht TessenderloBLIJF JONG GENEBOS
10/7/2022Hopduveltochten Mollem (Asse)WRC MANKE FIEL
10/7/2022Mergeltocht Val-Meer (Riemst)DE MERGELSTAPPERS
10/7/2022Meetjesland\… maak het mee - 51e Guldensporentochten AalterWsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw
10/7/202250e Marche Internationale MalmedyMALMÉDY - MARCHE
10/7/202235e Zomertocht - 50 km van het Hageland Gelrode (Aarschot)Wsc Langdorp vzw
10/7/2022Marche d'été MellierOBJECTIF 10.000 LES FOSSÉS
10/7/2022Ronde van de Voorkempen Merksem (Antwerpen)MERKSEMSE WANDELCLUB DE STROBOEREN VZW
10/7/2022Vriendschapstocht Blaasveld (Willebroek)DE VAARTLANDSTAPPERS
10/7/202238e Marche de l'Amitié Montigny-le-TilleulLES MARCHEURS DU XII DE MARCINELLE
10/7/2022Barbecuetocht Ottergem (Erpe-Mere)WSV DE K귮S AALST
11/7/2022Euraudax Charleroi CharleroiEURAUDAX BELGIE
11/7/2022Midweek - Zomertocht Wondelgem (Gent)WAK (WANDELCLUB AL KONTENT)
12/7/2022Bergerventocht Opoeteren (Maaseik)RUST ROEST
12/7/2022Tocht der Franschmannen Kerksken (Haaltert)WV DE IJSBREKERS
12/7/202246e Meerhoektocht Sint-Eloois-Winkel (Ledegem)DE WINKELSE STAPPERS
13/7/2022Schanstocht Opoeteren (Maaseik)RUST ROEST
13/7/2022Marche des Vacances FalisolleLES KANGOUROUS DE FALISOLLE
13/7/2022Zomertocht Wolvertem (Meise)WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM
14/7/2022Euraudax Charleroi ChâteletEURAUDAX BELGIE
15/7/2022100 km en Thudinie BincheLES MARCHEURS DE LA POLICE DE BINCHE

Referenties

mesa
4daagse
omloop-kluisbergen-300x225
blankenberge-300x225

 

Organisaties

Maakt u al gebruik van Cronolive

Ga dan naar deze pagina om in te loggen.

Downloads

Download onze software

Download de ‘Offline inschrijvingen’ module

Contact

Stuur een bericht

  Naam

  E-mail

  Onderwerp

  Bericht


  Contact Info

  • , Veldkant 31, 2550 Kontich
  • O +32 (0)478.58 46 13
  • @ info@cronolive.be