CRONOLIVE-RGB copy

Software voor het volledig beheer van
inschrijvingen en tijdregistratie op evenementen

 

Problem retrieving data from Twitter

Privacy Policy

 1. Wie wij zijn
  1. “Wij”, “ons” of “onze” betekent Cronolive, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 31. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.
  2. Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of de contactpersoon zoals hieronder aangeduid.
  3. Onze website, (https://cronolive.be), is eigendom van Cronolive en wordt beheerd en gehost door Sidekick NV. Voor verdere informatie, verwijzen wij naar artikel 5 van deze Privacy Policy.
  4. Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.
  5. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:
   1. Per e-mail: naar info@cronolive.be, ter attentie van de Data Protection Officer;
   2. (b) Per post: naar
    Cronolive t.a.v. DPO
    Veldkant 31
    B-2550 Kontich

  Deze Privacy Policy werd laatst geüpdatet op (21.02.2022).

 2. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verzamelen
  1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.
  2. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:
   1. Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon. Uw e-mailadres zal ook worden opgenomen in onze database voor het versturen van onze nieuwsbrief en het verstrekken van informatie betreffende evenementen, seminaries e.d.m.
   2. Indien u ons een spontane sollicitatie opstuurt, of indien u reageert op een vacature, dan kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om u verder op de hoogte te houden aangaande de stand van zaken m.b.t. uw sollicitatie of we kunnen uw gegevens bewaren voor het aanleggen van een wervingsreserve, dit aangezien wij steeds op zoek zijn naar samenwerkingen met mensen die hun carrière willen boosten of op een andere manier een opportuniteit zien.
   3. Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.
   4. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van oet het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.
  3. Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:
   1. Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven) of andere bijlage(n) zoals bijv. CV’s. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
   2. Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.
  4. De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens is
   1. Contractuele grond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de afgemaakte afspraken in onze overeenkomst.
   2. Toestemming. We hebben deze ondubbelzinnige en expliciete toestemming gekregen. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.
   3. Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, nl. het supporteren van onze website en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.
  5. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.
 1. Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering
  1. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk is om een specifiek doeleinde te behartigen en zullen maximaal 1 jaar worden bewaard. Tenzij een langere termijn  noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Bij een langere termijn zullen wij steeds uw toestemming vragen.
  2. Door het insturen van uw CV en/of andere persoonsgegevens via het contactformulier of via e-mail gaat u akkoord dat uw gegevens zullen worden bijgehouden en doorgegeven aan onze verbonden vennootschappen met het oog op het vinden van een opportuniteit, passende functie of vacature. Deze gegevens zullen maximaal worden bewaard zoals bepaald in de met u gesloten samenwerkingsovereenkomst of indien wij geen passende functie voor u zouden vinden voor een periode van 5 jaar om u eventueel alsnog te contacteren in het kader van onze wervingsreserve, tenzij u zich hiertegen zou verzetten.
  3. Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.
  4. Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.
 1. Uw rechten als individu
  1. Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.
  2. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.
  3. Recht op inzage
   1. In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.
   2. U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.
  4. Recht op verbetering
   1. Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.
  5. Recht op gegevenswissing / vergetelheid
   1. Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,  heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
    1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
    2. U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
    3. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
    4. Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;
   2. Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,
    1. Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
    2. Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
    3. Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
    4. Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
    5. Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  6. Recht op beperking van de verwerking
   1. U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:
    1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een perdiode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
    2. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
    3. Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
    4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.
   2. Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:
    1. Met uw toestemming;
    2. Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
    3. Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
    4. Om redenen van openbaar belang.
   3. Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.
  7. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit.
   1. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doe naan de rechten en vrijheden van anderen.
   2. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.
  8. Recht van bezwaar.
   1. U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:
    1. De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
    2. De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
   2. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.
   3. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.
  9. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
   1. Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact(at)apd-gba.be.
 1. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
  1. Om onze website aan te bieden, werken wij met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende dienstverleners:
   1. Hostingprovider: Sidekick NV, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 33A, met ondernemingsnummer 0669.636.926:
   2. Datacenter via: Totaaldomein B.V. handelend onder de naam Neostrada gevestigd aan Reaalhof 64, 8232VS in Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 50033425 en online te bezoeken via https://www.neostrada.nl, https://www.neostrada.nl/privacy-verklaring.html
  2. Indien u een klant ben van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers waarmee we gecontracteerd hebben om u diensten aan te bieden. Indien een leverancier bent van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan onze klanten om u te contacteren.
  3. Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
  4. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder dat dit eerder werd overeengekomen. Onze website maakt gebruik van sociale media plug-ins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanalen. Deze sociale media kanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, Vimeo en Pinterest. Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.
  5. Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):
   1. Facebook: http://facebook.com/about/privacy;
   2. Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
   3. LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;
   4. Twitter: http://twitter.com/privacy;
   5. Google+: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/;
   6. Vimeo: https://vimeo.com/privacy;
 1. Doorgifte van persoonsgegevens
  1. Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.
  2. Wij verzekeren dat een doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land zal gebeuren met inachtneming van de nodige garanties.
  3. U gaat akkoord met de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land.
 1. Cookies
  1. Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy.
 1. Aanpassingen aan de privacy policy 
  1. Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.

Cookie Policy

 1. Wie wij zijn
  1. In dit Cookiebeleid betekent “wij”, “ons” of “onze” Cronolive, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 31. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website: https://cronolive.be.
  2. Aangezien onze Website gebruik maakt van “cookies”, willen wij u informeren over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken en welke cookies onze dienstverleners gebruiken en hoe u cookies kunt beheren en blokkeren.
  3. Als u vragen, problemen of klachten heeft over dit cookiebeleid of over ons gebruik van cookies of als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact opnemen met onze privacyafdeling:
   1. Per e-mail: naar info@cronolive.be, ter attentie van de Data Protection Officer;
   2. (b) Per post: naar
    Cronolive t.a.v. DPO
    Veldkant 31
    B-2550 Kontich

  Deze Cookie Policy werd laatst geüpdatet op (21.02.2022).

 2. Cookies?
  1. Wat zijn Cookies?
   1. Cookies zijn kleine stukjes data die een website aan uw browser vraagt om op te slaan op uw computer, laptop of mobiel apparaat wanneer u een website of bepaalde pagina’s van die specifieke website bezoekt. De cookie stelt die website in staat om uw handelingen of voorkeuren in de loop van de tijd te “onthouden” en toe te passen bij volgende bezoeken, bijvoorbeeld uw voorkeurstaal.
   2. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar de cookie vandaan komt, hoe lang de cookie op uw apparaat blijft staan (de vervaldatum) en een waarde die meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer is.
   3. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen strikt noodzakelijke cookies en andere cookies.
   4. De strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, bijvoorbeeld voor de beveiliging van onze Website en de toegankelijkheid ervan. Op grond van de geldende wetgeving zijn wij niet verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van dergelijke cookies.
   5. Een verder onderscheid op basis van de categorie kan worden gemaakt op basis van het specifieke doel van de cookie. Voor elk van deze categorieën (tenzij ze strikt noodzakelijk zijn) zullen we uw toestemming vragen
  2. Cookies kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën
   1. Permanente cookies en sessiecookies: De taak van een permanente cookie is om de webbrowser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan de Website, terwijl de taak van een sessiecookie is om de webbrowser te herkennen tijdens het bezoek aan de Website. Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het einde van elke sessie verwijderd.
   2. First Party Cookies en cookies van derden: First Party cookies worden door de Website zelf geplaatst. Cookies van derden worden door andere websites dan onze Website geplaatst. Dit gebeurt wanneer onze Website elementen van andere websites bevat, zoals social media plug-ins of advertenties die op onze Website worden geplaatst.
   3. Prestatiecookies en functionele cookies: prestatiecookies houden in de gaten hoe de bezoeker de Website gebruikt. Dit stelt de websitebeheerder in staat om de inhoud en het gebruiksgemak van de Website aan te passen en te optimaliseren (bijvoorbeeld: hoeveel mensen de verschillende pagina’s op de Website hebben bezocht en welke taal het meest populair is onder onze bezoekers). Functionele cookies zijn cookies die uw voorkeuren onthouden wanneer u de Website gebruikt, zoals de door u gekozen taal, en die de Website gebruiksvriendelijker maken en uw gebruikerservaring verbeteren.
   4. Cookies zullen niet altijd persoonsgegevens bevatten, maar kunnen wel informatie bevatten die kan leiden tot uw identificatie, in welk geval een dergelijke cookie als persoonsgegevens zal worden behandeld. Voor zover een cookie als persoonsgegevens kan worden beschouwd, is ons Privacybeleid van toepassing. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten kunt u vinden in de Privacy Policy.
  1. Welke cookies gebruiken wij?
   1. Strikt noodzakelijke cookies: Deze zijn nodig voor de werking van onze website. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die het mogelijk maken om in te loggen. Voor deze cookies is geen toestemming nodig.
    Naam Categorie Doel Bewaartermijn
    wordpress_[hash] WordPress om de authenticatiegegevens bij het inloggen op te slaan. sessie
    wordpress_logged_in_[hash] WordPress om aan te geven wanneer u bent ingelogd en wie u bent. sessie
    wp-wordpress_test_cookie WordPress om te controleren of de cookies zijn ingeschakeld in de browser om de gebruikers een passende gebruikerservaring te bieden. sessie
    wp-settings-{time}-[UID] WordPress om de weergave van uw admin-interface en de front-end van de website aan te passen. 1 jaar
    wp-wpml_current_language WordPress Taal 1 dag
   2. Andere cookies: Deze cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals eerder vermeld in dit Cookiebeleid. Voor deze cookies is uw toestemming nodig.
    Naam Categorie Doel Bewaartijd
    rc::c reCAPTCHA Marketing/tracking: verzoeken van bots filteren sessie
    rc::b reCAPTCHA Marketing/tracking: verzoeken van bots filteren sessie
    rc::a reCAPTCHA Marketing/tracking: verzoeken van bots filteren sessie
    _grecaptcha reCAPTCHA Functioneel: Spam protectie sessie
    _ga Google Analytics Statistieken: paginaweergaven opslaan en tellen 2 jaar
    _gid Google Analytics Statistieken: paginaweergaven opslaan en tellen 1 dag
    _gat Google Analytics Statistieken: lees en filter verzoeken van bots 1 minuut
    _gat_gtag_UA_*_1 Google Analytics Statistieken: paginaweergaven opslaan en tellen 1 uur
    wfwaf-authcookie* Wordfence Functioneel: bepalen of de gebruiker is ingelogd 1 dag
    local_storage_support_test Twitter Functioneel: bieden load balancing-functionaliteit permanent
    metrics_token Twitter Marketing/Tracking: opslaan als de gebruiker ingesloten inhoud heeft gezien permanent
    c_user Facebook Marketing/tracking: Gebruikers unieke ID opslaan 30 dagen
    csm Facebook Functioneel: fraude voorkomen 90 dagen
    sb Facebook Marketing/tracking: browserspecificaties opslaan 2 jaar
    actppresence Facebook Functioneel: opslaan en volgen als het browsertabblad actief is sessie
    *_fbm_ Facebook Marketing/tracking: accountgegevens opslaan 1 jaar
    _fbc Facebook Marketing/tracking: laatste bezoek opslaan 2 jaar
    fbm* Facebook Marketing/tracking: opslaan van account details 1 maand
    xs Facebook Marketing/tracking: opslaan van een unieke sessie ID 3 maand
    wd Facebook Functioneel: bepalen van schermresolutie 1 week
    fr Facebook Marketing/tracking: Advertising of retargeting 3 maand
    act Facebook Marketing/tracking: ingelogd houden van gebruikers 90 dagen
    _fbp Facebook Marketing/tracking: volgen van bezoeken over verschillende websites 3 maanden
    datr Facebook Marketing/tracking: voorkomen van fraude 2 jaar
    Naam Categorie Inhoud Bewaartermijn
    _ga Google Analytics GA1.2.1939543873.1632993358 2 jaar
    _gid Google Analytics GA1.2.1344150598.1645432433 2 jaar
  2. Cookies gebruikt door onze partners
   1. Onze website maakt gebruik van social media plugins. Deze social media partners maken gebruik van cookies van derden. De volgende social media partners worden gebruikt: [Twitter, Facebook, Google+ en YouTube]. We verwijzen naar artikel 5 van de Privacy Policy voor de manier waarop we deze social media plugins gebruiken. Voor uw informatie zullen we u ook de links naar het relevante cookiebeleid geven:
    1. Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies;
    2. Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
    3. Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/;
    4. YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.
    5. Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
    6. LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;
  3. Beheer en blokkering van cookies
   1. Bij een bezoek aan de Website wordt de bezoeker (door middel van een pop-up) geïnformeerd welke cookies door ons worden gebruikt en vragen wij de bezoeker toestemming voor het gebruik van elk van de cookies. U kunt ten allen tijde cookies beheren of verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser, waardoor u sommige of alle cookies kunt weigeren, met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies, aangezien deze cookies essentieel zijn voor de bezoeker om de Website en de functies ervan te kunnen bekijken. Het uitschakelen van cookies beperkt de service die wij kunnen bieden en kan uw gebruikerservaring beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan leiden tot het handmatig aanpassen van de voorkeuren bij elk bezoek aan onze Website.
   2. Voor meer details over het controleren en/of verwijderen van cookies, bezoek de pagina die overeenkomt met uw browser voor meer informatie:
    1. Chrome;
    2. Safari;
    3. Internet Explorer;
    4. Firefox;
    5. Opera;
    6. rand;
    7.  of bezoek, http://aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
 1. WIJZIGINGEN IN HET COOKIE POLICY
  1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Policy. De meest recente versie van deze Cookie Policy kan worden geraadpleegd op onze website.

Services

 • e

  Inschrijven

  Online en dag inschrijvingen met B-EID, lidkaarten (koppelingen ledenbestanden van AKTIVIA en VWF)
  Uitgebreide controle van het inschrijvingsformulier

  + Geen lege of onvolledige formulieren
  + Controle van de correcte adressen (postcodes van West Europa, straten in België)
  + Controle op geldige emailadressen
  + Controle op geldige geboortedatums

  Automatisch uitnodigingen per email versturen naar deelnemers.

  Deelnemers worden geinformeerd per email over de status van hun inschrijving (na inschrijving, betaling, toekennen startnummer)

  Afhandelen van de inkomende betalingen (CODA bestand, FORTIS rekening uittreksels)

  Geen dubbele inschrijvingen

 • }

  Tracking/Tijdregistratie

  Registratie op verschillende controle punten

 • 4

  Rapportering

  Rapportering met exports naar Excell

  Statistieken voor organisatie (leeftijd, geslacht, disciplines, geografisch, …)

  Prestatie overzicht van de verschillende evenementen voor de deelnemers

 • V

  Getuigschriften

  Deelnemers kunnen hun getuigschrift van deelname downloaden, eventueel met tussentijden op de controlepunten

 • b

  Feedback

  Feedback van de deelnemers door online enquêtes

Kalender

Evenementen ondersteund door Cronolive

Datum Evenement Locatie Organisator
16/2/202422e Krokustocht LokerenReynaertstappers VZW
17/2/2024Marche des Crayas NISMESLES CRAYAS DU THIRY
17/2/202418e Winterwandeling Baasrode (Dendermonde)WSV BAASRODE
17/2/2024Valentijnstocht MeulebekeDE CURIEUSNEUZEN PITTEM
17/2/2024Winter in Herk Herk-de-StadWSV HORIZON DONK
17/2/202428e Marche du Carnaval - 3e Longue distance du Carnaval Bande (Nassogne)LES MARCHEURS DE LA FAMENNE
17/2/2024Brabantse Ardennen Trail HuldenbergTrailwalk.be
17/2/2024Wintertocht Opoeteren (Maaseik)SPORT + KINROOI
17/2/2024Wintertocht IchtegemWANDELCLUB KOEKELARE VZW
17/2/2024Marche de jour HOUSSELES TRAFTEUS - HOUSSE
17/2/2024Marche de week-end Housse (Blégny)LES TRAFTEUS - HOUSSE
17/2/202428e Marche du Carnaval BANDELES MARCHEURS DE LA FAMENNE
18/2/20246e Toveressentocht Beselare (Zonnebeke)Drevestappers Zonnebeke
18/2/2024Marche de week-end Housse (Blégny)LES TRAFTEUS - HOUSSE
18/2/202415e VIVES-Campustocht - 37e Globetrotterswandeltocht Sint-Michiels (Brugge)WJSV DE BRUGSCHE GLOBETROTTERS
18/2/2024Winter in Bokrijk HasseltDE DRAGONDERS
18/2/2024Grenzentocht PutteBOSGEUZEN-VOORKEMPEN
18/2/2024Kampenhout in de winter Berg (Kampenhout)De Witloofstappers
18/2/20242e Ibis-Winterserietocht Lippelo (Puurs)WSV IBIS PUURS VZW
18/2/2024Dwars door Assent Assent (Bekkevoort)DE VELPENSE WANDELAARS
18/2/202446e Marche du Mouligneau - Challenge ACHO Ghlin (Mons)LES SANS-SOUCIS - GHLIN
18/2/2024Biezemveldwandeling AalterWsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw
18/2/202424e Wintertocht GeelBAVOSTAPPERS ZITTAART
18/2/202433e Pee Klaktocht Wieze (Lke)WJC DENDERKLOKJES LKE
18/2/2024Duivelsbroektocht Ellikom (Oudsbergen)DONDERSLAGTRIPPERS
18/2/2024Marche de jour HOUSSELES TRAFTEUS - HOUSSE
18/2/202440e Geitentochten Wilrijk (Antwerpen)SINJORENSTAPPERS WILRIJK VZW
18/2/202446e Marche du Mouligneau - Challenge ACHO GHLINLES SANS-SOUCIS - GHLIN
20/2/20247e Haringleurderswandeltocht Itegem (Heist-op-den-Berg)WSV IVAS
20/2/2024Aviflorawandeltocht - Voorjaarstocht IngelmunsterAVIFLORASTAPPERS
21/2/2024Verwenkoffie midweekwandeling Oombergen (Zottegem)WSV EGMONT ZOTTEGEM
21/2/202418e ROOKOP-wandeling Reningelst (Poperinge)DE WITSOONE STAPPERS KROMBEKE
22/2/2024Krokustocht Handzame (Kortemark)KREKETREKKERS KORTEMARK
23/2/2024Legends Trail FerrièresLegends Trails
24/2/202448e Marche du Bois du Cazier NALINNESLES MARCHEURS DU XII DE MARCINELLE
24/2/2024Herdenkingstocht Louis Guffens HoeseltVITALES
24/2/2024Kazemattentocht MenenDE 12 UREN VAN LAUWE
24/2/20242e Marche des Para-Commando FRAIPONT (TROOZ)AMICALE PARA-COMMANDO LIEGE
24/2/202420x24 Kluizentocht | Achel Hamont-AchelkAmpmAn
24/2/20243e Trailwalk Natuurwandeling MaarkedalBeat the trail
24/2/202447e Marche du Bois du Cazier Nalinnes (Ham-sur-Heure-Nalinnes)LES MARCHEURS DU XII DE MARCINELLE
24/2/2024Krokussentocht TieltWATEWYSTAPPERS
25/2/2024Geuzentocht Nieuwkerke (Heuvelland)HEUVELLANDSTAPPERS
25/2/20242e Marche des Para-Commando FRAIPONT (TROOZ)AMICALE PARA-COMMANDO LIEGE
25/2/2024Glazendorptocht - 48 jaar Wintertochten Moerzeke (Hamme)WSV 'T HOEKSKEN HAMME
25/2/202443e Marche de jour ASSENOISOBJECTIF 10.000 LES FOSSÉS
25/2/202421e Aktiv-wandeltochten Kaster (Anzegem)DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE
25/2/2024Euraudax Lede Schoonaarde (Dendermonde)EURAUDAX BELGIE
25/2/202440e Trappistentocht - 10 Miles van Zoersel - Walk 2 Gethertocht ZoerselWSV DE NATUURVRIENDEN - ZOERSEL VZW
25/2/202431e Donkerenhamtocht Kapelle-op-den-BosWSV DE SLUISSTAPPERS
25/2/202440 jaar WPG Beringen BeringenWANDELCLUB PAUL GERARD
25/2/2024Sprokkelmaandtocht TernatWANDELCLUB KRUIKENBURG
25/2/20243e Marche d'Hiver ChièvresLES SUCRIERS DE BRUGELETTE
25/2/2024Meetjesland\… maak het mee - Meetjeslandse Wandeldag Knesselare (Aalter)Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw
25/2/202434e Bibbertocht Snellegem (Jꮾke)DE RUSTIGE BOS-STAPPERS JꮾKE
25/2/20243e Marche d'hiver CHIEVRESLES SUCRIERS DE BRUGELETTE
25/2/2024Toekertjestocht GlꮾekTOEKERS BUNSBEEK
28/2/2024Asdonktocht TessenderloBLIJF JONG GENEBOS
28/2/2024Krakelingentocht Viane (Geraardsbergen)PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN
29/2/2024Boswandeling Oostham (Ham)TORENVRIENDEN
1/3/2024Euraudax-tocht Saint-Servais (Namur)EURAUDAX BELGIE
1/3/2024Rondom Oostveld Oedelem (Beernem)WANDELCLUB BEERNEM VZW
2/3/20247e Marche en Mehaigne et Meuse WanzeLES LONGS PIEDS ANTHEITOIS
2/3/2024Krokustocht LommelMILIEU  
2/3/2024Krokustocht Westrozebeke (Staden)WSV COLLIEMOLEN OOSTNIEUWKERKE-STADEN
2/3/2024Voorjaarstocht Wolvertem (Meise)WSV'T FLUITEKRUID WOLVERTEM
2/3/202421e 뫌hustocht Borsbeke (Herzele)BURCHTSTAPPERS HERZELE
2/3/20243e Marche de Bosquétia DOUREL BOTTINE QUI BIQUE DE DOUR
2/3/2024Marche de jour MASBOURGMARCHEURS DE LA MASBLETTE - MASBOURG
2/3/2024Kust Trail Walk Oostende뺬hbikers
2/3/20247e Marche entre Mehaigne et Meuse WANZELES LONGS PIEDS ANTHEITOIS
2/3/2024Marche de Jour Masbourg (Nassogne)MARCHEURS DE LA MASBLETTE - MASBOURG
2/3/2024Voorjaarstocht Munsterbilzen (Bilzen)W.S.V EUREK@
2/3/202443e Marche Internationale TROIS-PONTSLES SPIROUX
3/3/2024Rondom Meerbeke Meerbeke (Ninove)WSV DE K귮S AALST
3/3/202433e Marche des Perce-Neige - Challenge ACHO Péronnes-lez-AntoingLES RANDONNEURS DU HAUT-ESCAUT
3/3/202412e 't Voals Plat LendeledeSPORTRAAD LENDELEDE
3/3/202430e Smoutebollentocht MolHARMONIESTAPPERS
3/3/2024Jef Pijp-tochten KampenhoutHOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL VZW
3/3/2024Herdenkingstocht Toine Vanderspickken DiepenbeekWSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
3/3/202420x24 Bekentocht LummenkAmpmAn
3/3/202443e Marche Internationale TROIS-PONTSLES SPIROUX
3/3/2024Marche des Jonquilles Fosses-la-VilleFOOTING CLUB FOSSES ASBL
3/3/202440e Verloren Kosttocht TorhoutWSJV NACHT VAN VLAANDEREN TORHOUT
3/3/202436e Boudelotochten StekeneWANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE
3/3/2024Marche des Jonquilles NEVREMONT (FOSSES-LA-VILLE)FOOTING CLUB FOSSES ASBL
3/3/202450e Mars der Zuiderkempen HerseltWsc Langdorp vzw
4/3/2024Krokustocht DiepenbeekWSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
5/3/2024Meerhoektocht Sint-Eloois-Winkel (Ledegem)DE WINKELSE STAPPERS
5/3/2024Watermolentocht Tielen (Kasterlee)VZW DE POMPOENSTAPPERS
6/3/20249e Lenteklassieker BrakelDE RANDSTAPPERS
6/3/20243e Woensdagtocht BocholtWANDEL MEE BRUEGHEL
7/3/2024Abdijwandeling Veerle (Laakdal)WTC SPORTON DEURNE-DIEST
9/3/2024Mise en jambe des Pénates su'l route GOUTROUXLES PÉNATES SU'L ROUTE
9/3/2024Marche des Primevères BOMBAYELES CASTORS DE BERNEAU
9/3/2024Domein Bokrijktocht HasseltDE RAKKERS
9/3/2024Caterstocht - Walk 2 Gether-tocht Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht)SINT MICHIELSTAPPERS
9/3/2024Tyne Cot Cemetery tocht ZonnebekeDrevestappers Zonnebeke
9/3/202450e Marche de l'Amitié TubizeLES ROSES NOIRES
9/3/2024Poppieswalk IeperWSVL ﻞratieleden
9/3/202450e Marche de l'Amitié TUBIZELES ROSES NOIRES
9/3/2024Grimbergse Kouters-wandeling Beigem (Grimbergen)SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER
9/3/2024MPI-tocht EvergemWAK (WANDELCLUB AL KONTENT)
9/3/2024Marche des Bourgeons CHINYLES ROUTHEUX IZEL
10/3/202433e Pieter Bruegheltocht BocholtWANDEL MEE BRUEGHEL
10/3/2024Raambeekvally Schriek (Heist-op-den-Berg)KWB SCHRIEK
10/3/2024Kriek- en Mattentochten HerneWANDELCLUB DE MARKTROTTERS HERNE
10/3/2024Omloop van Temse Steendorp (Temse)WANDELKLUB TEMSE
10/3/2024Krokodillentocht MiddelkerkeSPOETNIKSTAPPERS
10/3/2024Marche hivernale PéruwelzMARCHEURS DU VAL DE VERNE DE PÉRUWELZ
10/3/2024De Matentocht GenkWSV DE HEIKNEUTERS
10/3/202450e Marche de l'Amitié TubizeLES ROSES NOIRES
10/3/2024Sint-Joris Tochten LandenSint-Joris Scouts Landen
10/3/202450e Marche de l'Amitié TUBIZELES ROSES NOIRES
10/3/2024Lentetocht Koningshooikt (Lier)WSV BERCHLAER
10/3/2024Marche à travers la nature PéruwelzMARCHEURS DU VAL DE VERNE DE PÉRUWELZ
10/3/202426e Lentetocht MFC De Kindervriend Rollegem (Kortrijk)Wsk Marke vzw
10/3/202435e Dwars door de Westhoek Vlamertinge (Ieper)WANDELCLUB 'DE WESTHOEKSTAPPERS'
10/3/202433e Voorjaarstocht OpwijkWSV DE HOPBELLETJES OPWIJK
10/3/2024Marche des Primevères BOMBAYELES CASTORS DE BERNEAU
11/3/2024Demerbroekentocht Spalbeek (Hasselt)TERUG OP STAP POST
12/3/2024Euraudax Wijnegem WijnegemEURAUDAX BELGIE
12/3/2024Vlasboer Bavo's Lentetocht Hulste (Harelbeke)BAVOSTAPPERS BAVIKHOVE
13/3/2024Klaverbergtocht AsDE HEIKABOUTERS
13/3/2024Sporteltocht BornemWANDELCLUB KWIK BORNEM
14/3/2024Sneeuwklokjestocht Sch꿾n (Diest)VOS SCH꿾N
14/3/2024Sint-Vincentiustocht ZonhovenOK 50 ZONHOVEN

Referenties

mesa
4daagse
omloop-kluisbergen-300x225
blankenberge-300x225

 

Organisaties

Maakt u al gebruik van Cronolive

Ga dan naar deze pagina om in te loggen.

Downloads

Download onze software

Download de ‘Offline inschrijvingen’ module

Contact

Stuur een bericht

  Naam

  E-mail

  Onderwerp

  Bericht


  Contact Info

  • , Veldkant 31, 2550 Kontich
  • O +32 (0)478.58 46 13
  • @ info@cronolive.be